Ενημερώσεις

Για την τοποθέτηση παραγγελίας στα προϊόντα με την ένδειξη "Κατόπιν Παραγγελίας" απαιτείται προκαταβολή 50% της συνολικής αξίας.

Η προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας.

Επιστροφή της προκαταβολής γίνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τους προσυμφωνημένους με τον πελάτη χρόνους παράδοσης λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας μας.